Gestió Energètica com a Servei (GEaaS)

La Gestió Energètica com a Servei està dissenyada per als sectors industrial i terciari i es basa en una nova eina de software que mitjançant la digitalització i centralització de tota la informació energètica de l’organització, permet identificar accions concretes per reduir el consum d’energia, les emissions de CO2 i el cost econòmic associat de manera senzilla, ràpida i fàcil d’implementar.

Els avantatges principals d’aquest servei són::

  • Reduir les emissions de CO2 generades per sectors molt contaminants com l’industrial i el terciari.
  • Reduir els costos energètics.
  • Millora contínua de les prestacions energètiques de les empreses mitjançant la detecció primerenca d’oportunitat d’estalvis i desviaments de consums.

La Gestió Energètica tradicional basada només en l’anàlisi de les factures no permet entendre en profunditat els consums d’energia de les empreses ja que la informació inclosa a les factures és estàtica i global, no es desglossa per instal·lació o línia de producció i les auditories només reflecteixen l’estat en un moment puntual, però no de manera contínua.

Per contra, la nostra nova eina permet entendre en profunditat com es consumeix l’energia baixant a nivell de cada instal·lació o línia de producció i sense límit d’històric de dades (pot incloure dades detallades de diversos anys). Això ens permetrà detectar oportunitats d’estalvi en tots els nivells de l’organització, resultant en una major reducció del consum energètic de les empreses.

La nostra eina, inclou dashboards específics per a les tipologies principals d’instal·lacions (punts de recàrrega de vehicles elèctrics, sistemes de climatització, sales de calderes, instal·lacions fotovoltaiques, subministraments) on es calculen els indicadors propis de cada tipus de subministrament o instal·lació i s’avisa al client quan algun surti dels valors esperats. D’aquesta manera el client no requereix grans coneixements ni molt de temps per poder detectar oportunitats d’estalvi o malfuncionament de les seves instal·lacions. A més els nostres clients contaran amb l’assessorament continu del nostre personal expert en eficiència i gestió energètica de tot tipus d’instal·lacions.

Promou i finança: