Informació legal

El present avís legal (d’ara endavant, el “Avís Legal”) regula l’ús del servei del
portal d’Internet
http://www.arkenova.coop/ (d’ara endavant, el “Web”) de ARKENOVA SCCL amb
domicili social en CL MARIE CURIE 8-14, BARCELONA, 08917, BARCELONA amb
CIF F65161226.

Legislació

Amb caràcter general les relacions entre ARKENOVA SCCL amb els Usuaris dels
seus serveis telemàtics, presents en la web, es troben sotmeses a la legislació i
jurisdicció espanyoles.
Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i sotmeten
expressament als Jutjats i Tribunals de BARCELONA per a resoldre qualsevol
controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents
condicions contractuals.

Contingut i ús

L’Usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap
manera, l’inici d’una relació comercial amb ARKENOVA SCCL.
El titular del web no s’identifica amb les opinions abocades en el mateix pels seus
col·laboradors. L’Empresa es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les
modificacions que consideri oportunes en el seu Web, podent canviar, suprimir o
afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la
forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en els seus servidors.

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny
gràfic i codis són titularitat de ARKENOVA SCCL i, per tant, queda prohibida la seva
reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra
activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web ni fins i
tot citant les fonts, excepte consentiment per escrit de ARKENOVA SCCL. Tots els

noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en les
pàgines web de l’Empresa són propietat dels seus amos i estan protegits per llei.

Enllaços (Links)

La presència d’enllaços (links) en les pàgines web de ARKENOVA SCCL té finalitat
merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació
sobre aquests.

Confidencialitat i Protecció de Dades

A efecte del que es preveu en RGPD de 27 d’abril de 2016, ARKENOVA SCCL
informa l’Usuari de l’existència d’un tractament automatitzat de dades de caràcter
personal creat per i per a ARKENOVA SCCL i sota la seva responsabilitat, amb la
finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb l’Usuari, així com les
labors d’informació. En el moment de l’acceptació de les presents condicions
generals, ARKENOVA SCCL precisarà de l’Usuari la recollida d’unes dades
imprescindibles per a la prestació dels seus serveis.

Registre de fitxers i formularis

L’emplenament del formulari de registre és obligatòria per a accedir i gaudir de
determinats serveis oferts en la web. El no facilitar les dades personals sol·licitades
o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat
de subscriure’s, registrar-se o participar en qualsevol de les promocions en les
quals se sol·licitin dades caràcter personal.
A efecte del que es preveu en RGPD de 27 d’abril de 2016, l’informem que les
dades personals que s’obtinguin a conseqüència del seu registre com a Usuari,
seran incorporats a un fitxer titularitat de ARKENOVA SCCL amb C.I.F F65161226 i
domicili en CL MARIE CURIE 8-14, BARCELONA, 08917, BARCELONA, tenint
implementades les mesures de seguretat establertes en el Reial decret 1720/2007,
d’11 de juny.

Exactitud i veracitat de les dades facilitades

L’Usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses,
exonerant-se ARKENOVA SCCL de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema. Els
usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i
autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los
degudament actualitzats. L’usuari accepta proporcionar informació completa i
correcta en el formulari de registre o subscripció. ARKENOVA SCCL no respon de la
veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les quals
s’indiqui una altra font, per la qual cosa tampoc assumeix cap responsabilitat quant
a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús d’aquesta informació.
ARKENOVA SCCL es reserva el dret a actualitzar, modificar o
eliminar la informació continguda en les seves pàgines web podent fins i tot limitar
o no permetre l’accés a aquesta informació. S’exonera a ARKENOVA SCCL de
responsabilitat davant qualsevol mal o perjudici que pogués sofrir l’Usuari a
conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per
ARKENOVA SCCL sempre que procedeixi de fonts alienes a ARKENOVA SCCL.

Cookies

El lloc http://www.arkenova.coop/ utilitza cookies, considerant tals fitxers físics
d’informació allotjats en el propi terminal de l’usuari i serveixen per a facilitar la
navegació de l’usuari pel portal. De totes maneres, l’usuari té la possibilitat de
configurar el navegador de tal manera que impedeixi la instal·lació d’aquests
arxius.

Finalitats

Les finalitats de ARKENOVA SCCL són el manteniment i gestió de la relació amb
l’Usuari, així com les labors d’informació.
Menors d’edat
En el supòsit que alguns dels nostres serveis vagin dirigits específicament a
menors d’edat, ARKENOVA SCCL sol·licitarà la conformitat dels pares o tutors per
a la recollida de les dades personals o, en el seu cas, per al tractament automatitzat
de les dades.

Cessió de dades a tercers

ARKENOVA SCCL no realitzarà cessió de dades dels usuaris a tercers.
Exercici de drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició
Podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets d’accés, rectificació,
supressió, limitació, portabilitat i oposició en l’adreça d’Internet a
http://www.arkenova.coop/ o bé per correu ordinari dirigit a ARKENOVA SCCL,
Ref. RGPD, en CL MARIE CURIE 8-14, BARCELONA, 08917, BARCELONA. Per a
exercir aquests drets és necessari que vostè acrediti la seva personalitat enfront de
ARKENOVA SCCL mitjançant l’enviament de fotocòpia de Document Nacional
d’Identitat o qualsevol altre mitjà vàlid en Dret. No obstant això, la modificació o
rectificació de les seves dades de registre es podrà realitzar en el propi Site
identificant-se, prèviament, amb el seu usuari i contrasenya.

Mesures de seguretat

ARKENOVA SCCL ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades
Personals legalment requerides, i procuren instal·lar aquells altres mitjans i
mesures tècniques addicionals al seu abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració,
accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals facilitades a ARKENOVA SCCL
no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es poguessin derivar
d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o
desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades
per causes alienes a ARKENOVA SCCL; de retards o bloquejos en l’ús del present
sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques
o sobrecàrregues en el Centre de Processaments de dades, en el sistema d’Internet
o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per
terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de
ARKENOVA SCCL. Això, no obstant això, l’Usuari ha de ser conscient que les
mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.

Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades
personals, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos per part
de ARKENOVA SCCL, en la forma i per a les finalitats indicades en la present
Política de Protecció de Dades Personals. Uns certs serveis prestats en el Portal
poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de
protecció de Dades Personals.