Projecte executiu de la instal·lació solar tèrmica d’un edifici d’habitatges ubicat al carrer Maresme de Barcelona

CLIENT: OIKOSVIA SCCL
PROMOTOR: PATRONAT MUNICIPAL DE L’HABITATGE DE BARCELONA
EMPLAÇAMENT: BARCELONA
DATA: 2018

Arkenova s’ha encarregat de la redacció del projecte executiu d’una instal·lació solar tèrmica per a producció d’ACS en un edifici d’habitatges de nova construcció que s’ubicarà al carrer Maresme de Barcelona.

La instal·lació comptarà amb 18 captadors solars i permetrà cobrir gairebé un 55% de la demanda d’ACS de l’edifici. L’acumulació serà distribuïda i com a recolzament individual d’energia auxiliar s’utilitzaran calderes mixtes de condensació. El bescanviador entre el primari i el secundari serà del tipus bescanviador de plaques i s’ubicarà a la sala tècnica de la planta coberta.

Oikosvia