Monitoratge dels consums energètics de la biblioteca Manuel Arranz i mesura dels paràmetres ambientals

CLIENT: CONSTRAULA
EMPLAÇAMENT: BARCELONA
DATA: 2018

Arkenova va rebre l’encàrrec per part de Constraula de dur a terme el monitoratge dels consums elèctrics general i del sistema de cimatització així com també de la mesura dels paràmetres ambientals de temperatura i humitat tant interior com exterior de la biblioteca Manuel Arranz.

Els equips que es van instal·lar són de CIRCUTOR. L’equip que fa de RTU és l’EDS (Efficiency Data Server), model 3G Deluxe. Els analitzadors escollits han estat els CVM-MINI i les sondes són les TH/DG-RS485 també de CIRCUTOR.

Les dades recollides per aquests equips s’envien cap a la plataforma SENTILO de l’Ajuntament de Barcelona, amb una periodicitat de 15 minuts per a variables consolidades i de 2 minuts per a variables “real-time”.