Monitorización de consumos energéticos y temperatura en edificio de viviendas
Monitorización de consumos energéticos y temperatura en edificio de viviendas
Monitorización de consumos energéticos y temperatura en edificio de viviendas
Monitorización de consumos energéticos y temperatura en edificio de viviendas
MonitorizMonitorización de consumos energéticos y temperatura en edificio de viviendasación
Monitorización de consumos energéticos y temperatura en edificio de viviendas

Monitoratge de consums energètics i temperatura en edifici d'habitatges

CLIENT: PATRONAT MUNICIPAL DE L’HABITATGE DE BARCELONA
EMPLAÇAMENT: BARCELONA
DATA: MARÇ 2017

Pel Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, Arkenova va dur a terme el disseny i la instal·lació d’un sistema de monitoratge que recull les dades de consums energètics d’electricitat general de l’habitatge, el volum de gas consumit per la caldera per a generació d’aigua calenta sanitària (ACS) i calefacció expressat en kWh, energia aportada pel sistema solar a l’ACS consumida, energia consumida per a l’ACS, volum d’ACS, temperatures de consigna per a l’ACS i temperatures interiors de les estades de l’habitatge. Les dades monitoritzades s’envien en temps real a la plataforma de monitoratge de l’Agència de l’Energia de Barcelona.

PATRONAT MUNICIPAL